Desatoro návrhov a realizácie vegetačnej strechy

 Pri vegetačných strechách je dôležité, aby realizáciu strešnej konštrukcie mala na starosti odborná realizačná firma a zloženie vegetačného súvrstvia strechy zasa odborná záhradnícka firma. Spomínali sme, že vegetačné strechy predlžujú životnosť strešnej izoláczelena-strecha-profilie. Aby zostala izolácia i vegetačná strecha v bezporuchovom stave dlhé roky, treba dodržať niekoľko základných zásad.

V minulosti sa navrhovali vegetačné strechy s opačným poradím vrstiev, tzv. obrátené, ale prax ukázala, že nie sú vhodné, pretože dochádzalo k prerastaniu koreňov do tepelnej izolácie a tým k jej deštrukcii. Okrem toho je sporné, do akej miery plní strecha s obráteným poradím vrstiev tepelnoizolačnú funkciu, keď studená voda v zimnom alebo prechodnom období preteká až na nosnú konštrukciu, a tým ju ochladzuje.

Ak je hrúbka zaťažujúcej vrstvy (vegetačná, štrk) minimálne 30mm a obsah organických látok maximálne 20%, strecha má dostatočnú požiarnu odolnosť. Ako protipožiarna zóna slúži štrkový násyp, prípadne násyp s dlažbou, ktorý má lemovať obvod vegetačnej strechy.

Zároveň umožňuje rozpínanie zamrznutej zeminy, čím zabraňuje poškodzovaniu obvodovej konštrukcie. Odvodnenie sa navrhuje rovnako ako pre strechy bez zelene, t. j. jeden vpust DN 100 približne na 300 m2. Odvodnenie na streche zabezpečuje drenážna vrstva, ktorú tvorí štrkový násyp alebo špeciálne drenážne fólie – dosky. Pri návrhu vpustu treba zabezpečiť jeho prístupnosť. Pri extenzívnej zeleni sa vyžaduje štrkový obsyp vpustu s frakciou 32 až 64 mm. Pri intenzívnych strechách vpust chránia kontrolné šachty.