Kvalitné bez údržbové hydroizolačné systémy na báze PVC fólií SIKAPLAN, TROCAL (SIKA GmbH Švajčiarsko) a FATRAFOL-S ( Fatra Napajedla ČR) sú dobrou voľbou pre nové, ako aj rekonštruované ploché strechy.IMGP0495

Fólie možno využiť pre izolačné plášte plochých striech, ale i  pre izoláciu strmých a zvislých plôch. Jednovrstvové izolačné systémy nahrádzajú tradičné izolačné asfaltové hmoty a niekoľkovrstvové asfaltové povlakové krytiny a používajú sa predovšetkým tam, kde sa na izoláciu strešného plášťa kladú zvýšené nároky. Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou. Fólie môžu byť vystavené priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu.

Rozsah použitia:

  • s mechanickým kotvením
  • s tepelnou izoláciou nad hydroizolačnou vrstvou, tzv. „obrátených striech“
  • s tepelnou izoláciou pod hydroizolačnou vrstvou
  • so zásypom ( frakcia oblého kameniva 16/32)
  • hydroizolačná vrstva strešných plášťov plochých striech s vegetačnou vrstvou, tzv. „zelených striech“
  • Izolácie spodných stavieb
  • Hydroizolačné systémy pre spodné izolácie na báze PVC fólií SIKAPLAN, TROCAL a FATRAFOL-H
  • Hydroizolačný systém pre zhotovenie povlakovej hydroizolácie proti vode stekajúcej aj tlakovej. Všetky hydroizolačné fólie sú zároveň vynikajúcou protiradónovou bariérou.
  • Zelené strechy

Chemicky dobre odolávajú všetkým bežne sa vyskytujúcim prostrediam aj celému spektru chemikálií. Niektoré sú použiteľné proti únikom ropy a vybraných ropných látok, pri skladovaní a manipulácii s nimi v zmysle príslušných noriem. Fólie sú vhodné pre izoláciu manipulačných plôch, záchytných šácht proti únikom olejov, motorovej a vykurovacej nafty.

Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou.IMGP0489

Hydroizolačné PVC fólie sú vyrábané s povrchovou úpravou odolnou voči pliesňam a pôdnym mikroorganizmom, preto je možné ich použiť do striech vegetačných, striech s obráteným poradím vrstiev ako aj pod štrk